Postcadet กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อย 4 เหล่าทัพ โดยเฉพาะ นักเรียนนายร้อยจปร-เตรียมทหารเหล่าทหารบก
ReadyPlanet.com
dot
สอบเตรียมทหาร2567ตามวันสอบ
dot
bulletสอบเตรียมทหาร (นายเรืออากาศ)
bulletสอบเตรียมทหาร (นายเรือ)
bulletสอบเตรียมทหาร (นายร้อยจปร.)
bulletสอบเตรียมทหาร (นายร้อยตำรวจ)
dot
โรงเรียนเตรียมทหาร คืออะไร
dot
bulletโรงเรียนเตรียมทหาร
bulletโรงเรียนนายร้อย จปร.
bulletโรงเรียนนายเรือ
bulletโรงเรียนนายเรืออากาศ
bulletโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
dot
คุณสมบัติผู้สอบโรงเรียนเตรียมทหาร
dot
bulletเตรียมทหาร เหล่าทหารบก
bulletเตรียมทหารเหล่าทหารเรือ
bulletเตรียมทหาร เหล่าทหารอากาศ
bulletเตรียมทหาร เหล่าตำรวจ
dot
ประกาศผลสอบเตรียมทหาร66ปีที่แล้ว
dot
bulletเตรียมทหาร (นายร้อยจปร.)
bulletเตรียมทหาร (นายเรือ)
bulletเตรียมทหาร (นายเรืออากาศ)
bulletเตรียมทหาร (นายร้อยตำรวจ)
เตรียมทหาร เหล่าทหารบก

 

คุณสมบัติคร่าวๆของผู้ที่จะสมัครสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2567*

1. สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

2. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปี พ.ศ. 2567 (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551)

(สำหรับนักเรียนนายสิบแผนที่ นักเรียนช่างฝีมือทหาร ของกองบัญชาการกองทัพไทย นักเรียน นายสิบ นักเรียนจ่า นักเรียนจ่าอากาศ

ที่ได้รับคัดเลือกจากกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หากเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ให้บรรจุและแต่งตั้งยศเป็นนายทหาร ประทวนก่อนส่งเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร

ในส่วนนักเรียนนายสิบตำรวจ หรือนายตำรวจ ประทวน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

ที่ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และส่งเข้ารับ การศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร 

ต้องมีอายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 

การนับอายุให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร) 

3. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตำรวจประทวน 

ซึ่งมีสัญชาติไทยโดย การเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

4. มีอวัยวะรูปร่างลักษณะท่าทางขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารหรือตำรวจ 

ไม่เป็น  โรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

กฎกระทรวง ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ 

และตามที่กองทัพไทยกำหนดรายละเอียดไว้ใน ผนวก ท้ายระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.2561 

5. เป็นชายโสด ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นที่ จะถือว่าเป็นภรรยา 

6. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

มีอุดมการณ์เลื่อมใสในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบ 

7. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 

8. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาคดีถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิด ที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

9. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออก จากโรงเรียนทหาร หรือโรงเรียนตำรวจ เพราะความผิด หรือถูกถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 

10. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสิ่งเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

11. บิดามารดาและผู้ปกครองเป็นผู้มีอาชีพอันชอบธรรมหรือมีหลักฐาน 

12. เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว 

13. ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ค้ำประกัน ซึ่งสามารถรับรองข้อความ และพันธกรณีตามที่กองทัพไทยกำหนด 

14. ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

*(อ้างอิง:  ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2566)

Cr.:โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง จ.นครนายก