Postcadet กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อย 4 เหล่าทัพ โดยเฉพาะ นักเรียนนายร้อยตำรวจ-เตรียมทหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ReadyPlanet.com
dot
ประกาศผลสอบเตรียมทหาร66
dot
bulletเตรียมทหาร (นายร้อยจปร.)
bulletเตรียมทหาร (นายเรือ)
bulletเตรียมทหาร (นายเรืออากาศ)
bulletเตรียมทหาร (นายร้อยตำรวจ)
dot
สอบเตรียมทหาร4เหล่าปี67
dot
bulletสอบเตรียมทหาร (นายร้อยจปร.)
bulletสอบเตรียมทหาร (นายเรือ)
bulletสอบเตรียมทหาร (นายเรืออากาศ)
bulletสอบเตรียมทหาร (นายร้อยตำรวจ)
dot
โรงเรียนเตรียมทหาร และโรงเรียนนายร้อยทั้ง 4 เหล่า คืออะไร
dot
bulletโรงเรียนเตรียมทหาร
bulletโรงเรียนนายร้อย จปร.
bulletโรงเรียนนายเรือ
bulletโรงเรียนนายเรืออากาศ
bulletโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
dot
คุณสมบัติผู้จะสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร
dot
bulletนายร้อยจปร. เตรียมทหารเหล่าทหารบก
bulletนายเรือ เตรียมทหารเหล่าทหารเรือ
bulletนายเรืออากาศ เตรียมทหารเหล่าทหารอากาศ
bulletนายร้อยตำรวจ เตรียมทหารเหล่าตำรวจ
นายร้อยตำรวจ เตรียมทหารเหล่าตำรวจ

คุณสมบัติคร่าวๆของผู้ที่จะสมัครสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประจำปีการศึกษา 2567* 

(กลุ่มบุคคลภายนอกทั่วไป)(นตท.1)(วุฒิ ม.4) 

1. สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 

2. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (พ.ศ. 2567) 

การนับอายุให้นับตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร (ผู้สมัครต้องเกิดระหว่าง ปี พ.ศ. 2549 - 2551) 

3. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตำรวจประทวน 

ซึ่งมีสัญชาติไทยโดย การเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ 

4. มีอวัยวะรูปร่างลักษณะท่าทางขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารหรือตำรวจ 

ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร 

กฎกระทรวง ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ และตามผนวกท้ายระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร 

5. เป็นชายโสด ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นที่ จะถือว่าเป็นภรรยา 

6. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

มีอุดมการณ์เลื่อมใสในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบ 

7. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย

8. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาคดีถึงที่สุดให้จำคุก 

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิด ที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

9. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างพักราชการ หรือหนีราชการ

10. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออก จากโรงเรียนทหาร หรือโรงเรียนตำรวจ 

เพราะความผิด หรือถูกถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

11. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

12. บิดามารดาและผู้ปกครองเป็นผู้มีอาชีพอันชอบธรรมหรือมีหลักฐาน 

13. เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว 

14. ต้องมีผู้ปกครอง หรือผู้ค้ำประกัน ซึ่งสามารถรับรองข้อความ และพันธกรณีตามที่กองทัพไทยกำหนด 

15. ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

16. ไม่เป็นผู้ที่เคยทุจริตในการสมัคร หรือในการสอบคัดเลือกมาแล้ว 

17. พื้นความรู้และคุณสมบัติดังกล่าวนี้ แม้ปรากฎว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลังที่รับเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้วก็ตาม 

จะต้องออกจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหารทันที 

*(อ้างอิง:  ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566)

Cr.:โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม