Postcadet กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อย 4 เหล่าทัพ โดยเฉพาะ นักเรียนนายร้อยตำรวจ-เตรียมทหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ReadyPlanet.com
dot
สอบเตรียมทหาร2567ตามวันสอบ
dot
bulletสอบเตรียมทหาร (นายเรืออากาศ)
bulletสอบเตรียมทหาร (นายเรือ)
bulletสอบเตรียมทหาร (นายร้อยจปร.)
bulletสอบเตรียมทหาร (นายร้อยตำรวจ)
dot
โรงเรียนเตรียมทหาร คืออะไร
dot
bulletโรงเรียนเตรียมทหาร
bulletโรงเรียนนายร้อย จปร.
bulletโรงเรียนนายเรือ
bulletโรงเรียนนายเรืออากาศ
bulletโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
dot
คุณสมบัติผู้สอบโรงเรียนเตรียมทหาร
dot
bulletเตรียมทหาร เหล่าทหารบก
bulletเตรียมทหารเหล่าทหารเรือ
bulletเตรียมทหาร เหล่าทหารอากาศ
bulletเตรียมทหาร เหล่าตำรวจ
dot
ประกาศผลสอบเตรียมทหาร66ปีที่แล้ว
dot
bulletเตรียมทหาร (นายร้อยจปร.)
bulletเตรียมทหาร (นายเรือ)
bulletเตรียมทหาร (นายเรืออากาศ)
bulletเตรียมทหาร (นายร้อยตำรวจ)
เตรียมทหาร เหล่าตำรวจ

คุณสมบัติคร่าวๆของผู้ที่จะสมัครสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประจำปีการศึกษา 2567* 

(กลุ่มบุคคลภายนอกทั่วไป)(นตท.1)(วุฒิ ม.4) 

1. สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 

2. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (พ.ศ. 2567) 

การนับอายุให้นับตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร (ผู้สมัครต้องเกิดระหว่าง ปี พ.ศ. 2549 - 2551) 

3. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตำรวจประทวน 

ซึ่งมีสัญชาติไทยโดย การเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ 

4. มีอวัยวะรูปร่างลักษณะท่าทางขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารหรือตำรวจ 

ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร 

กฎกระทรวง ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ และตามผนวกท้ายระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร 

5. เป็นชายโสด ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นที่ จะถือว่าเป็นภรรยา 

6. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

มีอุดมการณ์เลื่อมใสในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบ 

7. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย

8. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาคดีถึงที่สุดให้จำคุก 

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิด ที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

9. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างพักราชการ หรือหนีราชการ

10. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออก จากโรงเรียนทหาร หรือโรงเรียนตำรวจ 

เพราะความผิด หรือถูกถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

11. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

12. บิดามารดาและผู้ปกครองเป็นผู้มีอาชีพอันชอบธรรมหรือมีหลักฐาน 

13. เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว 

14. ต้องมีผู้ปกครอง หรือผู้ค้ำประกัน ซึ่งสามารถรับรองข้อความ และพันธกรณีตามที่กองทัพไทยกำหนด 

15. ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

16. ไม่เป็นผู้ที่เคยทุจริตในการสมัคร หรือในการสอบคัดเลือกมาแล้ว 

17. พื้นความรู้และคุณสมบัติดังกล่าวนี้ แม้ปรากฎว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลังที่รับเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้วก็ตาม 

จะต้องออกจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหารทันที 

*(อ้างอิง:  ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566)

Cr.:โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม