Postcadet กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อย 4 เหล่าทัพ โดยเฉพาะ นักเรียนนายเรือ-เตรียมทหารเหล่าทหารเรือ
ReadyPlanet.com
dot
สอบเตรียมทหาร2567ตามวันสอบ
dot
bulletสอบเตรียมทหาร (นายเรืออากาศ)
bulletสอบเตรียมทหาร (นายเรือ)
bulletสอบเตรียมทหาร (นายร้อยจปร.)
bulletสอบเตรียมทหาร (นายร้อยตำรวจ)
dot
โรงเรียนเตรียมทหาร คืออะไร
dot
bulletโรงเรียนเตรียมทหาร
bulletโรงเรียนนายร้อย จปร.
bulletโรงเรียนนายเรือ
bulletโรงเรียนนายเรืออากาศ
bulletโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
dot
คุณสมบัติผู้สอบโรงเรียนเตรียมทหาร
dot
bulletเตรียมทหาร เหล่าทหารบก
bulletเตรียมทหารเหล่าทหารเรือ
bulletเตรียมทหาร เหล่าทหารอากาศ
bulletเตรียมทหาร เหล่าตำรวจ
dot
ประกาศผลสอบเตรียมทหาร66ปีที่แล้ว
dot
bulletเตรียมทหาร (นายร้อยจปร.)
bulletเตรียมทหาร (นายเรือ)
bulletเตรียมทหาร (นายเรืออากาศ)
bulletเตรียมทหาร (นายร้อยตำรวจ)
เตรียมทหารเหล่าทหารเรือ

คุณสมบัติคร่าวๆของผู้ที่จะสมัครสอบเข้า

โรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2567*

1. สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

2. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปี พ.ศ. 2567 (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551)

3. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตำรวจประทวน

ซึ่งมีสัญชาติไทยโดย การเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

4. มีอวัยวะรูปร่างลักษณะท่าทางขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารหรือตำรวจ

ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร

กฎกระทรวงออกตามความในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจและตามที่กองทัพไทยกำหนด (รายละเอียดตามผนวก ก)

5. เป็นชายโสด ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นที่ จะถือว่าเป็นภรรยา

6. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

มีอุดมการณ์เลื่อมใสในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบ

7. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว  และไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย

8. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาคดีถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิด ที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

9. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออก จากโรงเรียนทหาร หรือโรงเรียนตำรวจ เพราะความผิด หรือถูกถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

10. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสิ่งเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

11. บิดามารดาและผู้ปกครองเป็นผู้มีอาชีพอันชอบธรรมหรือมีหลักฐาน

12. เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว

13. ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ค้ำประกัน ซึ่งสามารถรับรองข้อความ และพันธกรณีตามที่กองทัพไทยกำหนด

14. ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

หมายเหตุ คุณสมบัติและลักษณะดังกล่าวในข้อ 1. - 14. นี้ หากปรากฎว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลัง

หากอยู่ในระหว่างการสอบคัดเลือก ผู้สมัครจะหมดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกทันที

และหากได้รับเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว จะต้องพ้นจากสถานะของนักเรียนเตรียมทหารทันที

นอกจากนี้ผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารยังอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย

*(อ้างอิง:  ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2566)

Cr.:โรงเรียนนายเรือ อ.ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ