Postcadet กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อย 4 เหล่าทัพ โดยเฉพาะ นักเรียนนายเรือ-เตรียมทหารเหล่าทหารเรือ
ReadyPlanet.com
dot
ประกาศผลสอบเตรียมทหาร66
dot
bulletเตรียมทหาร (นายร้อยจปร.)
bulletเตรียมทหาร (นายเรือ)
bulletเตรียมทหาร (นายเรืออากาศ)
bulletเตรียมทหาร (นายร้อยตำรวจ)
dot
สอบเตรียมทหาร4เหล่าปี67
dot
bulletสอบเตรียมทหาร (นายร้อยจปร.)
bulletสอบเตรียมทหาร (นายเรือ)
bulletสอบเตรียมทหาร (นายเรืออากาศ)
bulletสอบเตรียมทหาร (นายร้อยตำรวจ)
dot
โรงเรียนเตรียมทหาร และโรงเรียนนายร้อยทั้ง 4 เหล่า คืออะไร
dot
bulletโรงเรียนเตรียมทหาร
bulletโรงเรียนนายร้อย จปร.
bulletโรงเรียนนายเรือ
bulletโรงเรียนนายเรืออากาศ
bulletโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
dot
คุณสมบัติผู้จะสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร
dot
bulletนายร้อยจปร. เตรียมทหารเหล่าทหารบก
bulletนายเรือ เตรียมทหารเหล่าทหารเรือ
bulletนายเรืออากาศ เตรียมทหารเหล่าทหารอากาศ
bulletนายร้อยตำรวจ เตรียมทหารเหล่าตำรวจ
นายเรือ เตรียมทหารเหล่าทหารเรือ

คุณสมบัติคร่าวๆของผู้ที่จะสมัครสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2567*

1. สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

2. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปี พ.ศ. 2567 (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551)

3. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตำรวจประทวน

ซึ่งมีสัญชาติไทยโดย การเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

4. มีอวัยวะรูปร่างลักษณะท่าทางขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารหรือตำรวจ

ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร

กฎกระทรวงออกตามความในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจและตามที่กองทัพไทยกำหนด (รายละเอียดตามผนวก ก)

5. เป็นชายโสด ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นที่ จะถือว่าเป็นภรรยา

6. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

มีอุดมการณ์เลื่อมใสในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบ

7. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว  และไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย

8. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาคดีถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิด ที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

9. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออก จากโรงเรียนทหาร หรือโรงเรียนตำรวจ เพราะความผิด หรือถูกถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

10. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสิ่งเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

11. บิดามารดาและผู้ปกครองเป็นผู้มีอาชีพอันชอบธรรมหรือมีหลักฐาน

12. เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว

13. ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ค้ำประกัน ซึ่งสามารถรับรองข้อความ และพันธกรณีตามที่กองทัพไทยกำหนด

14. ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

หมายเหตุ คุณสมบัติและลักษณะดังกล่าวในข้อ 1. - 14. นี้ หากปรากฎว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลัง

หากอยู่ในระหว่างการสอบคัดเลือก ผู้สมัครจะหมดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกทันที

และหากได้รับเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว จะต้องพ้นจากสถานะของนักเรียนเตรียมทหารทันที

นอกจากนี้ผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารยังอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย

*(อ้างอิง:  ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2566)

Cr.:โรงเรียนนายเรือ อ.ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ