Postcadet กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อย 4 เหล่าทัพ โดยเฉพาะ
dot
โรงเรียนนายร้อยทั้ง 4 เหล่าคืออะไร
dot
bulletโรงเรียนเตรียมทหารคืออะไร
bulletโรงเรียนนายร้อย จปร.
bulletโรงเรียนนายเรือ
bulletโรงเรียนนายเรืออากาศ
bulletโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
dot
การสอบเตรียมทหารนายร้อย 4 เหล่าทัพ
dot
bulletนายร้อยตำรวจ
bulletนายเรือ
bulletนายเรืออากาศ
bulletนายร้อยจปร.
โรงเรียนนายร้อย จปร.

แนะนำโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

สถาบันด้านการทหารของไทยที่มีอายุมามากกว่า 100 ปี (ปี พ.ศ.2560 ครบรอบ 130 ปี)

เรามาดูประวัติกันนะครับ

ประวัติโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พัฒนาการอันยาวนานกว่าหนึ่งศตวรรษ

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นนามที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต

ขนานนามโรงเรียนนายร้อยทหารบก ในกระทรวงกลาโหม

เป็น "โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษาแห่งนี้

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 ขณะมีพระชนมายุ 15 พรรษา

ระองค์ทรงสนพระทัยในกิจการทหารทุกประเภท ประกอบกับในครั้งนั้นมีบุตรราชตระกูล

และข้าราชการที่มีอายุอยู่ในวัยเยาว์ เข้าไปอยู่ในพระบรมมหาราชวังชั้นในหลายคนด้วยกัน

 
 

พ.ศ.2411

จัดตั้ง "ทหารมหาดเล็กไล่กา" ในชั้นแรกมีจำนวนประมาณ 12 คน
ทำหน้าที่ไล่กาที่บินมารบกวนข้าวสุกในเวลาทรงบาตร และได้จัดตั้งบอร์ดีการ์ดขึ้น 24 คน
โดยทรงเลือกจากทหารมหาดเล็กข้าหลวงเดิม และเรียกกันว่า "ทหาร 2 โหล"

พ.ศ.2413

จัดตั้ง"กองทหารมหาดเล็ก" โดยคัดเลือกบุคคลจากมหาดเล็กหลวงได้จำนวน 72 คน
และได้รวมทหาร 2 โหล เข้าสมทบอยู่ในพวกใหม่นี้ด้วย

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
   

พ.ศ.2414

เมื่อทรงจัดการทหารมหาดเล็กพอมีหลักฐานเรียบร้อยขึ้นแล้วจึงโปรดเกล้าฯ ให้
ขนานนามกองทหารมหาดเล็กนี้ว่า "กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์"

พ.ศ.2415

จัดตั้งโรงเรียนขึ้นในกรมทหารมหาดเล็ก เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย
เรียกสถานศึกษาว่า "คะเด็ตทหารมหาดเล็ก" ส่วนนักเรียนเรียกว่า "คะเด็ต"
ใช้เวลาศึกษา 2 ปี นักเรียนเหล่านี้นอนตามระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 
   
   
   
   
   
   
         
 

พ.ศ.2424

โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียนสำหรับทหารหน้าขึ้น จึงกำเนิด "คะเด็ตทหารหน้า" ขึ้นอีกแห่งหนึ่ง
ที่วังสราญรมย์ มีนักเรียนจำนวน 40 คน เรียกนักเรียน เหล่านี้ว่า "คะเด็ตทหารหน้า"

8 เม.ย. 2430

ให้รวมกรมทหารทั้ง 9 กรมได้แก่ กรมทหารบก 7 กรม ทหารเรือ 2 กรม
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เรียกว่า "กรมยุทธนาธิการ"

   
   
   
   
   
   
   
   
   
         
   

5 ส.ค. 2430

โปรดเกล้าฯให้รวมคะเด็ตทหารมหาดเล็ก คะเด็ตทหารหน้า
นักเรียนแผนที่และส่วนที่เป็นทหารสก็อต (ทหารมหาดเล็กรุ่นเยาว์สำหรับ
แห่โสกันต์) เข้าด้วยกันและใช้ชื่อรวมว่า "คะเด็ตสกูล" (ภาษาอังกฤษ)
โดยใช้พื้นที่บริเวณหลังพระราชวังสราญรมย์
และพระราชทานกำเนิดเป็น "โรงเรียนทหารสราญรมย์"
เนื่องในวันสำคัญนี้จึงถือเป็นวันพระราชทานกำเนิด
แหล่งผลิตนายทหารหลักให้แก่กองทัพบก

6 ต.ค. 2440

ได้รวมกองโรงเรียนนายสิบ เข้ามาสมทบอยู่ในโรงเรียนไทหารสราญรมย์
และเรียกชื่อใหม่ว่า "โรงเรียนสอนวิชาทหารบก"

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         
 

พ.ศ.2441

จัดตั้งกรมเสนาธิการ ขึ้นตรงกับกรมยุทธนาธิการ และต่อมาได้จัดตั้งกรมยุทธศึกษา
ขึ้นตรงกับกรมเสนาธิการ โดยให้มีหน้าที่อำนวยการสอนแต่อย่างเดียว
และตราข้อบังคับใหม่เรียกว่า "ข้อบังคับโรงเรียนทหารบก"
และได้เปลี่ยนนามโรงเรียนเป็น "โรงเรียนทหารบก" เมื่อ 27 พ.ย. 2441

พ.ศ.2445

เนื่องจากโรงเรียนทหารบกที่ตั้งอยู่ริมวังสราญรมย์ ซึ่งให้การศึกษาในระดับประถมศึกษา
มีจำนวนนักเรียนมากขึ้นจนสถานที่เดิมแคบลง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ขยายโรงเรียนมาตั้งที่ถนนราชดำเนินนอก มีพื้นที่ 30 ไร่เศษและขยายการศึกษา
เพิ่มเป็นระดับมัธยมศึกษา

   
   
   
   
   
   
   
   
         
         
   

11 พ.ย. 2451

โรงเรียนนายร้อยทหารบก ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลประจำกอง
โรงเรียนนายร้อยทหารบกชั้นมัธยมและโรงเรียนนายร้อยทหารบกชั้นประถม
แสดงว่านักเรียนนายร้อยไม่เพียงเรียนได้ดีเท่านั้น
ยังเป็นนักเรียนที่สามารถออกศึกสงคราม เช่นเดียวกับทหารบกทั้งปวง
และเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

 
   
     
     
         
 

26 ธ.ค. 2452

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเปิดโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม
อย่างเป็นทางการ

 
   
   
       
       
 

พ.ศ.2468

 

อันเป็นสมัยที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก
ทำให้ต้องจัดการย้ายโรงเรียนนายร้อยทหารบกชั้นประถม
จากบริเวณหลังพระราชวังสราญรมย์
เข้ามารวมกันที่โรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม ถนนราชดำเนินนอก
เรียกว่า "โรงเรียนนายร้อยทหารบก"
และให้ยกเลิก ชั้นประถม และมัธยม

 
   
   
   
   
   
     
 

26 มี.ค. 2471

 
 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานกระบี่และรางวัล
แก่นักเรียนนายร้อยทหารบกที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดทุกคนเป็นครั้งแรก
ตลอดจนถึงรัชกาลปัจจุบัน มีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชทานกระบี่เป็นประจำทุกปี

 
   
         
     
   
   
   
   
   
   
         
 

พ.ศ.2477

 
 

กรมยุทธศึกษาได้มีการปรับปรุงและจัดระเบียบใหม่ ทั้งบุคคลและหน่วยงาน
จึงได้มีการจัดตั้ง "โรงเรียนเท็ฆนิคทหารบก" มีหน้าที่ฝึกอบรมนักเรียนที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
เหล่าทหารปืนใหญ่ ทหารช่าง ทหารสื่อสาร ทหารช่างแสง และช่างอากาศ
สำหรับโรงเรียนนายร้อยทหารบก มีหน้าที่ฝึกอบรมนักเรียนที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
เหล่าทหารราบ ทหารม้า และนายตำรวจ

 
   
   
         
         
 

3 พ.ค.2489

ยุบโรงเรียนเท็ฆนิคทหารบก และแผนกตำรวจในกรมยุทธศึกษาทหารบก
และเปลี่ยนชื่อกรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น "โรงเรียนนายร้อยทหารบก"
และให้ขึ้นตรงต่อกองทัพบก

 
   
   
   
       
       
     
     
     
       
 

1 ม.ค. 2491

ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต
ขนานนามโรงเรียนนายร้อยทหารบก ว่า "โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า"
เขียนเป็นอักษรโรมันว่า "Chulachomklao Royal Military Academy"
เพื่อเป็นอนุสรณ์และเฉลิมพระเกียรติ ในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นผู้ก่อกำเนิด
และได้ดำเนินกิจการเป็นประโยชน์ แก่ประเทศชาติมาด้วยดี

 
   
   
   
   
         
 

 ธ.ค. 2523

 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ย้ายมาตั้งอยู่ที่บริเวณเขาชะโงก อำเภอเมือง ต่อกับอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
พื้นที่ประมาณ 21,000 ไร่เศษ และได้เริ่มโครงการก่อสร้าง

 
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
         
 

29 ก.ค. 2529

 
 

เคลื่อนย้ายนักเรียนนายร้อย และข้าราชการ ออกจากที่ตั้งเดิม
เข้าสู่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ ที่ตั้งแห่งใหม่ จังหวัดนครนายก

 
         

การสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของ ทบ. 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปี

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ กรุณาศึกษารายละเอียด การรับสมัคร โดยข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการรับสมัครมีดังนี้

การรับสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ต www.crma.ac.th 

การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก

  • สอบภาควิชาการ 
  • สอบรอบสอง (ทดสอบสุขภาพจิต ตรวจร่างกาย สอบสัมภาษณ์ และพลศึกษา) 

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะได้เข้าศึกษาต่อ ในโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นเวลา 2 ปี

จากนั้นจึงเข้าศึกษาที่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นเวลา 5 ปี

เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับบรรจุ เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร

ของกองทัพบก ต่อไป

 

 
 

              ข้อมูลช่วยในการตัดสินใจที่จะเลือกเป็นนักเรียนนายร้อย

 

เกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของนักเรียนนายร้อย

 

มิได้อยู่ที่การแต่งเครื่องแบบโก้หรู มิได้อยู่ที่การศึกษาเพื่อได้เป็นเจ้าคนนายคน

 

มิได้อยู่ที่การ ได้มีโอกาสเล่าเรียนด้วยทุนของทางราชการ

 

หรือความภูมิใจที่ผ่านการคัดเลือกมาจากคนเป็นหมื่น ๆ คนเท่านั้น

 

เกียรติยศ เกียรติศักดิ์ โดยแท้จริง ของนักเรียนนายร้อย คือ

 


 
   
   
 

- เป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 
     
 

- เป็นผู้ตั้งใจอุทิศตนอย่างแน่วแน่ ที่จะเสียสละโอกาสและความสุขสบาย เพื่อรับใช้ชาติด้วยการเป็นทหาร

 
     
 

- เป็นผู้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความอดทน ไม่ย่อท้อต่อ ความยากลำบาก

 

ในการรับการฝึก การหัด และการฝึกฝนทั้งปวง เพื่อความเข้มแข็ง ทั้งร่างกาย และจิตใจ 

 

รวมทั้งสติสัมปชัญญะเพื่อการเป็นผู้นำทหาร ที่มีความภาคภูมิใจ

 

และได้รับความเชื่อถือ ศรัทธาจากผู้ใต้บังคับบัญชาและคนทั่วไป

 
   
   
     
 

- เป็นผู้ที่พร้อมในการในการพัฒนาตนเองไปสู่ความมีวินัย จริยธรรม คุณธรรม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

 

และเป็นตัวอย่าง ในการประพฤติตนเป็นคนดีและเสียสละ เพื่อชาติตลอดทั้งชีวิต

 
   
     
 

- เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้รอบ ตามทันการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

 

และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

 
     
 

- เมื่อจบการศึกษาแล้วเป็นนายทหารหลักของกองทัพบก ซึ่งเป็นแบบฉบับของนายทหารผู้มีคุณสมบัติสมบูรณ์

 

ตามที่กองทัพและประเทศชาติพึงปรารถนา

 
   
     
     
 

ข้อ ๗ การรับบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย

 
     
 

๗.๑ บุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนเตรียมทหาร

 

ได้คะแนนตามที่ทางราชการกำหนด

 
     
 

ข้อ ๘ สิทธิและหน้าที่ของนักเรียนนายร้อย

 
     
 

๘.๑ นักเรียนนายร้อยเป็นนักเรียนทหาร ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยโรงเรียนทหาร พ.ศ. ๒๕๔๓

 

และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

 
     
 

๘.๒ บุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย ให้ถือว่าเป็นผู้ที่ร้องขอรับราชการ ทหารกองประจำการ ตามกฎ

 

กระทรวงออกตามคามในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

 
   
     
 

๘.๓ นักเรียนนายร้อยจะต้องปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  คำสั่ง  แบบธรรมเนียมของ

 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กับจะต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง

 

แบบธรรมเนียมของทหาร ทั้งยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายอีกด้วย

 
   
     
 

๘.๔ นักเรียนนายร้อยจะต้องรับการฝึกและอบรม ตามระเบียบและหลักสูตร ที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด

 
     
 

๘.๕ นักเรียนนายร้อยมีสิทธิได้รับ เงินเดือน การเลี้ยงดู การรับสิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ การรักษาพยาบาล

 

รวมทั้งสิทธิอื่น ๆ ตามที่ทางราชการกำหนดตลอดเวลาที่เป็นนักเรียนนายร้อย

 
   
   
เพิ่มเพื่อน 
        

ข้อมูล:http://www.crma.ac.th

เวบไซท์ : http://www.crma.ac.th