Postcadet กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อย 4 เหล่าทัพ โดยเฉพาะ
ReadyPlanet.com
dot
ประกาศผลสอบเตรียมทหาร2566
dot
bulletนายเรืออากาศ ทหารอากาศ
bulletนายเรือ ทหารเรือ
bulletนายร้อยตำรวจ ตำรวจ
bulletนายร้อยจปร. ทหารบก
dot
การสอบเตรียมทหารปี2566(สอบไปแล้ว)
dot
bulletเตรียมทหาร_ทหารอากาศ
bulletเตรียมทหาร_ทหารเรือ
bulletเตรียมทหาร_ตำรวจ
bulletเตรียมทหาร_ทหารบก
dot
โรงเรียนนายร้อยทั้ง 4 เหล่า และ โรงเรียนเตรียมทหาร คืออะไร
dot
bulletโรงเรียนเตรียมทหารคืออะไร
bulletโรงเรียนนายร้อย จปร.
bulletโรงเรียนนายเรือ
bulletโรงเรียนนายเรืออากาศ
bulletโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
โรงเรียนนายร้อย จปร.

แนะนำโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

มีหน้าที่ให้การฝึก ศึกษา

อบรมนักเรียนนายร้อย

เพื่อให้มีคุณลักษณะที่จำเป็น

และเพียงพอแก่การรับราชการ

เป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก

และกองบัญชาการกองทัพไทย

นายทหารสัญญาบัตรเหล่านี้

จะมีคุณลักษณะทางทหารที่ดีเด่น

โดยเฉพาะคุณลักษณะของผู้นำ

ที่มี ความซื่อสัตย์ สุจริต มีสติปัญญา

และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ

และพันธกิจในการเป็นผู้นำหน่วยระดับหมวดได้

นอกจากนั้นนักเรียนนายร้อย

จะได้รับการศึกษาทางด้านวิชาการในระดับปริญญาตรี

โดยสามารถเลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่ง

ซึ่งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

จะเปิดให้เลือกตามความเหมาะสม

ในแต่ละปีการศึกษา

สาขาวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วย

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มี ๕ สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

และสาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

มี ๓ สาขา ได้แก่

สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคภาษาอังกฤษ)

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

มี ๑ สาขา ได้แก่

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

 

 

การสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของ ทบ. 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน

เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

ในส่วนของกองทัพบก เป็นประจำทุกปี

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามที่กำหนดไว้

กรุณาศึกษารายละเอียด การรับสมัคร

ตามระเบียบการ ของแต่ละปี

 โดยข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการรับสมัครมีดังนี้

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ต www.crma.ac.th 

การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก

สอบภาควิชาการ 

สอบรอบสอง (ทดสอบสุขภาพจิต ตรวจร่างกาย สอบสัมภาษณ์ และพลศึกษา) 

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะได้เข้าศึกษาต่อ ในโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นเวลา 2 ปี

จากนั้นจึงเข้าศึกษาที่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นเวลา 5 ปี

เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับบรรจุ เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร

ของกองทัพบก ต่อไป

ข้อมูลช่วยในการตัดสินใจที่จะเลือกเป็นนักเรียนนายร้อย

เกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของนักเรียนนายร้อย

 

มิได้อยู่ที่การแต่งเครื่องแบบโก้หรู มิได้อยู่ที่การศึกษาเพื่อได้เป็นเจ้าคนนายคน

 

มิได้อยู่ที่การ ได้มีโอกาสเล่าเรียนด้วยทุนของทางราชการ

 

หรือความภูมิใจที่ผ่านการคัดเลือกมาจากคนเป็นหมื่น ๆ คนเท่านั้น

 

 

เกียรติยศ เกียรติศักดิ์ โดยแท้จริง ของนักเรียนนายร้อย คือ

เป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

เป็นผู้ตั้งใจอุทิศตนอย่างแน่วแน่

ที่จะเสียสละโอกาสและความสุขสบาย

เพื่อรับใช้ชาติด้วยการ เป็นทหาร

เป็นผู้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา

มีความอดทน ไม่ย่อท้อต่อความยากลาบาก

ในการรับการฝึก การหัด และการฝึกฝนทั้งปวง

เพื่อความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ

รวมทั้ง สติสัมปชัญญะ เพื่อการเป็นผู้นำทหาร

ที่มีความภาคภูมิใจ

และได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา

จากผู้ใต้บังคับบัญชาและคนทั่วไป

เป็นผู้ที่พร้อมในการพัฒนาตนเองไปสู่ความมีวินัย

จริยธรรม คุณธรรม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตน

และเป็นตัวอย่างในการประพฤติตนเป็นคนดีและเสียสละเพื่อชาติตลอดทั้งชีวิต

เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รอบรู้ ตามทันการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม

ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว

เป็นนายทหารหลักของกองทัพบก

ซึ่งเป็นแบบฉบับของนายทหารผู้มี

คุณลักษณะสมบูรณ์ตามที่กองทัพ

และประเทศชาติพึงปรารถนา

 

 

 
   
   
เพิ่มเพื่อน 
        

ข้อมูล:https://www.crma.ac.th

เวบไซท์ : https://www.crma.ac.th