Postcadet กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อย 4 เหล่าทัพ โดยเฉพาะ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า-นายร้อยจปร
ReadyPlanet.com
dot
สอบเตรียมทหาร2567ตามวันสอบ
dot
bulletสอบเตรียมทหาร (นายเรืออากาศ)
bulletสอบเตรียมทหาร (นายเรือ)
bulletสอบเตรียมทหาร (นายร้อยจปร.)
bulletสอบเตรียมทหาร (นายร้อยตำรวจ)
dot
โรงเรียนเตรียมทหาร คืออะไร
dot
bulletโรงเรียนเตรียมทหาร
bulletโรงเรียนนายร้อย จปร.
bulletโรงเรียนนายเรือ
bulletโรงเรียนนายเรืออากาศ
bulletโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
dot
คุณสมบัติผู้สอบโรงเรียนเตรียมทหาร
dot
bulletเตรียมทหาร เหล่าทหารบก
bulletเตรียมทหารเหล่าทหารเรือ
bulletเตรียมทหาร เหล่าทหารอากาศ
bulletเตรียมทหาร เหล่าตำรวจ
dot
ประกาศผลสอบเตรียมทหาร66ปีที่แล้ว
dot
bulletเตรียมทหาร (นายร้อยจปร.)
bulletเตรียมทหาร (นายเรือ)
bulletเตรียมทหาร (นายเรืออากาศ)
bulletเตรียมทหาร (นายร้อยตำรวจ)
โรงเรียนนายร้อย จปร.

แนะนำโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีหน้าที่ให้การฝึก ศึกษา อบรมนักเรียนนายร้อย เพื่อให้มีคุณลักษณะที่จำเป็น และเพียงพอแก่การรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกและกองบัญชาการกองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตรเหล่านี้ จะมีคุณลักษณะทางทหารที่ดีเด่นโดยเฉพาะคุณลักษณะของผู้นำ ที่มี ความซื่อสัตย์ สุจริต มีสติปัญญาและมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจและพันธกิจในการเป็นผู้นำหน่วยระดับหมวดได้ นอกจากนั้นนักเรียนนายร้อยจะได้รับการศึกษาทางด้านวิชาการในระดับปริญญาตรี โดยสามารถเลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่ง ซึ่งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จะเปิดให้เลือกตามความเหมาะสม ในแต่ละปีการศึกษา สาขาวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วย ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มี ๕ สาขา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต มี ๓ สาขา ได้แก่ สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคภาษาอังกฤษ) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต มี ๑ สาขา ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

 

การสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก เป็นประจำทุกปี

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ 

กรุณาศึกษารายละเอียด การรับสมัคร ตามระเบียบการ ของแต่ละปี 

โดยข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการรับสมัครมีดังนี้

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก

สมัครทางอินเตอร์เน็ต www.crma.ac.th (เริ่มเปิดรับสมัครประมาณเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกๆปี)

 

การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก

นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (นายร้อย จปร.)

 

การสอบรอบแรก จะเป็นการสอบภาควิชาการ 5 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม ครอบคลุมเนื้อหา ม.1 - ม.4 กระทรวงศึกษาธิการ) จะคัดนักเรียนจากผลการทำข้อสอบเตรียมทหารภาควิชาการไว้จำนวนประมาณ 800 คน จากผู้สมัครทั้งหมด เพื่อสอบรอบสอง ต่อไป ใครที่ไม่ผ่านการสอบในรอบวิชาการนี้ จะไม่ได้ไปต่อ เรียกว่า "ตกรอบแรก"

การสอบรอบสอง จะเป็น การทดสอบสุขภาพจิต เรียกว่าการสอบโรคจิตเวช โดยจะมีแบบทดสอบจิตเวชให้ทำเป็นลักษณะข้อสอบข้อเขียนถามตอบ

                                          การตรวจร่างกาย ความสมบูรณ์ของร่างกาย และโรคที่ขัดต่อการรับราชการ ตาม ผนวกท้าย ระเบียบการทั่วไปการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก

                                          การสอบสัมภาษณ์ เป็นการทดสอบเชาวน์ไหวพริบ ความรู้เกี่ยวกับสถาบัน การปฏิบัติตามคำสั่ง ที่เหมาะสมกับการเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก

                                          การสอบพลศึกษา โดยทั่วไปจะมีทั้งหมด 8 สถานี ได้แก่ ดึงข้อราวเดี่ยว, วิ่งเก็บของ, ลุก-นั่ง 30 วินาที, นั่งงอตัว, ยืนกระโดดไกล, วิ่งระยะทาง 50 เมตร, วิ่งระยะทาง 1,000 เมตร และ ว่ายน้ำระยะทาง 50 เมตร การคิดคะแนนในการสอบพลศึกษา การสอบไม่ผ่านสถานีใดสถานีหนึ่ง ถือว่าสอบตกพลศึกษา

เพิ่มเพื่อน

การหมดสิทธิ์ในการสอบ

1. ผู้ที่สมัครสอบเกินกว่า 1 ครั้ง ในปีเดียวกัน (มีหมายเลขประจำตัวสอบมากกว่า 1 หมายเลข)

2. ผู้ที่ทุจริตในการสอบ หรือผู้ช่วยเหลือในการกระทำทุจริต

3. ขาดการสอบรอบแรก หรือขาดการสอบอย่างใดอย่างหนึ่งในการสอบรอบสอง

4. มาเข้าสอบช้ากว่ากำหนดเวลาเริ่มต้นสอบรอบแรกและสอบรอบสองเกิน 30 นาที

5. ถูกตรวจพบการปลอมแปลงเอกสารทุกชนิด

หมายเหตุ การกระทำในข้อ 1. และ 2. จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ทุจริตในการสอบ

                  การกระทำในข้อ 3. การขาดสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ถือว่าผู้สมัคร สละสิทธิ์ ในการสอบคัดเลือก

                  การกระทำในข้อ 5. จะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ และผู้สมัครอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย

การประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทั้งรอบแรก และ รอบสอง เท่านั้น ที่จะได้เข้าศึกษาต่อ ในโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นเวลา 2 ปี จากนั้นจึงเข้าศึกษาที่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นเวลา 5 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับบรรจุ เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ของกองทัพบก ต่อไป

เกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของนักเรียนนายร้อย มิได้อยู่ที่การแต่งเครื่องแบบโก้หรู มิได้อยู่ที่การศึกษาเพื่อได้เป็นเจ้าคนนายคน มิได้อยู่ที่การได้มีโอกาสเล่าเรียนด้วยทุนของทางราชการ หรือความภูมิใจที่ผ่านการคัดเลือกมาจากคนเป็นหมื่น ๆ คนเท่านั้น เกียรติยศ เกียรติศักดิ์ โดยแท้จริง ของนักเรียนนายร้อย คือ

เป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นผู้ตั้งใจอุทิศตนอย่างแน่วแน่ ที่จะเสียสละโอกาสและความสุขสบาย เพื่อรับใช้ชาติด้วยการ เป็นทหาร เป็นผู้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความอดทน ไม่ย่อท้อต่อความยากลาบากในการรับการฝึก การหัด และการฝึกฝนทั้งปวง เพื่อความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้ง สติสัมปชัญญะ เพื่อการเป็นผู้นำทหารที่มีความภาคภูมิใจ และได้รับความเชื่อถือ ศรัทธาจากผู้ใต้บังคับบัญชาและคนทั่วไป เป็นผู้ที่พร้อมในการพัฒนาตนเองไปสู่ความมีวินัย จริยธรรม คุณธรรม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตน และเป็นตัวอย่างในการประพฤติตนเป็นคนดีและเสียสละเพื่อชาติตลอดทั้งชีวิต เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รอบรู้ ตามทันการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว เป็นนายทหารหลักของกองทัพบก ซึ่งเป็นแบบฉบับของนายทหารผู้มีคุณลักษณะสมบูรณ์ตามที่กองทัพและประเทศชาติพึงปรารถนา

 

 

 
   
 

 

 

เพิ่มเพื่อน 

  

 

        

 

ข้อมูล:https://www.crma.ac.th

เวบไซท์ : https://www.crma.ac.th