Postcadet กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อย 4 เหล่าทัพ โดยเฉพาะ แนะนำโรงเรียนนายเรืออากาศ
ReadyPlanet.com
dot
สอบเตรียมทหาร2567ตามวันสอบ
dot
bulletสอบเตรียมทหาร (นายเรืออากาศ)
bulletสอบเตรียมทหาร (นายเรือ)
bulletสอบเตรียมทหาร (นายร้อยจปร.)
bulletสอบเตรียมทหาร (นายร้อยตำรวจ)
dot
โรงเรียนเตรียมทหาร คืออะไร
dot
bulletโรงเรียนเตรียมทหาร
bulletโรงเรียนนายร้อย จปร.
bulletโรงเรียนนายเรือ
bulletโรงเรียนนายเรืออากาศ
bulletโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
dot
คุณสมบัติผู้สอบโรงเรียนเตรียมทหาร
dot
bulletเตรียมทหาร เหล่าทหารบก
bulletเตรียมทหารเหล่าทหารเรือ
bulletเตรียมทหาร เหล่าทหารอากาศ
bulletเตรียมทหาร เหล่าตำรวจ
dot
ประกาศผลสอบเตรียมทหาร66ปีที่แล้ว
dot
bulletเตรียมทหาร (นายร้อยจปร.)
bulletเตรียมทหาร (นายเรือ)
bulletเตรียมทหาร (นายเรืออากาศ)
bulletเตรียมทหาร (นายร้อยตำรวจ)
โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพอากาศ ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ ในระดับอุดมศึกษาความรู้ความสามารถในวิชาทหารคุณลักษณะผู้นำทหารและคุณธรรมจริยธรรม มีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบยึดมั่นในชาติ ศาสนาเทิดทูนและตอบสนองต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หลักสูตรการศึกษาเป็นไปตามที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชกำหนด มีสาขาวิชาให้เลือกศึกษา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมอากาศยาน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาวัสดุศาสตร์ทางการทหารและอากาศยาน ตามที่กองทัพอากาศกำหนดในแต่ละ ปีการศึกษาเมื่อสาเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิตได้รับ การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรให้มียศเป็น ว่าที่เรืออากาศตรี และกองทัพอากาศจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการในหน่วยงานต่าง ๆของกองทัพอากาศต่อไป

นักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารจะได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้ขณะเป็น นักเรียนนายเรืออากาศ

๑. ไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา อาหาร เครื่องแต่งกาย ที่พัก ได้รับเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนประจำ จำนวน ๓,๐๗๐ - ๕,๓๔๐ บาท

ตามชั้นปีและหน้าที่บังคับบัญชา

๒. นักเรียนชั้นปีที่ ๑ ที่มีผลการศึกษาดี มีสิทธิ์สอบคัดเลือกไปศึกษา ในสถาบันทหารหรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศปีละ ๙ - ๑๐ ทุน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เครือรัฐออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และราชอาณาจักรสเปน

๓. ตามหลักสูตรโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กำหนดให้ นักเรียนทุกคนได้ฝึกเดินอากาศและดูงาน ณ ต่างประเทศ

รวมทั้งฝึกบินกับเครื่องบินฝึก ของกองทัพอากาศ

๔. มีโครงการแลกเปลี่ยนดูงานระหว่างโรงเรียนทหารต่างประเทศ

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

๑. ได้รับพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต

๒. ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งยศ เป็น ว่าที่เรืออากาศตรี ได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่า ๑๖,๕๕๐ บาท

๓. ผู้ที่จบหลักสูตรด้านการบิน จากโรงเรียนการบินจะได้รับเงินค่าฝ่าอันตราย เดือนละ ๑๓,๒๐๐ บาท และเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บังคับอากาศยาน เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาทเพิ่มจากเงินเดือนประจำ 

๔. ผู้ที่มีการศึกษาดีมีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกทุนกองทัพอากาศเพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ 

 

        
 เพิ่มเพื่อน

ประวัติโรงเรียนนายเรืออากาศ

ก่อนปี พ.ศ. 2493 กองทัพอากาศรับบุคลากรที่ผลิตจากสถาบันการศึกษาอื่นและมหาวิทยาลัยเข้าทำงานในกองทัพอากาศ ต่อมาภารกิจและกิจการของกองทัพอากาศมีมากขึ้น ประกอบกับยังไม่มีสถาบันที่จะผลิตนายทหารสัญญาบัตรของตนเอง นอกจากนี้ กองทัพ อากาศต้องการนายทหารที่มีความรู้เฉพาะสาขาวิชามากกว่าความรู้ทั่วไป จึงได้เตรียมการเริ่มตั้ง “โรงเรียนนายเรืออากาศ” เพื่อผลิตนายทหารหลักให้กับกองทัพอากาศ แต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดประกอบกับปัญหาบางประการจึง ทำให้การก่อตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศต้องล่าช้าออกไปนานนับทศวรรษ ใน พ.ศ. 2493 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ได้เสนอเสนาธิการทหารอากาศว่า นายทหารของกองทัพอากาศ ควรจะได้รับการ ศึกษา และการฝึกฝนตลอดระยะเวลาที่ รับราชการอยู่ในกองทัพอากาศ ในปีต่อมา เสนาธิการทหารอากาศได้มีคำสั่งให้กรมยุทธศึกษาทหารอากาศเตรียมโครงการเพื่อเปิดโรงเรียนนายเรืออากาศโดยละเอียดโครงการจัดตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศได้รับนโยบายและความเห็นชอบจากผู้บัญชาการทหารอากาศในขณะนั้น จึงเสนอโครงการเพื่อขอนุมัติต่อคณะรัฐบาลคณะรัฐมนตรีได้ประชุมลงมติอนุมัติ ใน พ.ศ. 2495

 

 

ข้อมูล : https://th.wikipedia.org
เวบไซท์ : https://nkrafa.rtaf.mi.th/