Postcadet กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อย 4 เหล่าทัพ โดยเฉพาะ แนะนำโรงเรียนนายเรืออากาศ
ReadyPlanet.com
dot
ประกาศผลสอบเตรียมทหาร66
dot
bulletเตรียมทหาร (นายร้อยจปร.)
bulletเตรียมทหาร (นายเรือ)
bulletเตรียมทหาร (นายเรืออากาศ)
bulletเตรียมทหาร (นายร้อยตำรวจ)
dot
สอบเตรียมทหาร4เหล่าปี67
dot
bulletสอบเตรียมทหาร (นายร้อยจปร.)
bulletสอบเตรียมทหาร (นายเรือ)
bulletสอบเตรียมทหาร (นายเรืออากาศ)
bulletสอบเตรียมทหาร (นายร้อยตำรวจ)
dot
โรงเรียนเตรียมทหาร และโรงเรียนนายร้อยทั้ง 4 เหล่า คืออะไร
dot
bulletโรงเรียนเตรียมทหาร
bulletโรงเรียนนายร้อย จปร.
bulletโรงเรียนนายเรือ
bulletโรงเรียนนายเรืออากาศ
bulletโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
dot
คุณสมบัติผู้จะสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร
dot
bulletนายร้อยจปร. เตรียมทหารเหล่าทหารบก
bulletนายเรือ เตรียมทหารเหล่าทหารเรือ
bulletนายเรืออากาศ เตรียมทหารเหล่าทหารอากาศ
bulletนายร้อยตำรวจ เตรียมทหารเหล่าตำรวจ
โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพอากาศ ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ ในระดับอุดมศึกษาความรู้ความสามารถในวิชาทหารคุณลักษณะผู้นำทหารและคุณธรรมจริยธรรม มีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบยึดมั่นในชาติ ศาสนาเทิดทูนและตอบสนองต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หลักสูตรการศึกษาเป็นไปตามที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชกำหนด มีสาขาวิชาให้เลือกศึกษา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมอากาศยาน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาวัสดุศาสตร์ทางการทหารและอากาศยาน ตามที่กองทัพอากาศกำหนดในแต่ละ ปีการศึกษาเมื่อสาเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิตได้รับ การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรให้มียศเป็น ว่าที่เรืออากาศตรี และกองทัพอากาศจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการในหน่วยงานต่าง ๆของกองทัพอากาศต่อไป

นักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารจะได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้ขณะเป็น นักเรียนนายเรืออากาศ

๑. ไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา อาหาร เครื่องแต่งกาย ที่พัก ได้รับเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนประจำ จำนวน ๓,๐๗๐ - ๕,๓๔๐ บาท

ตามชั้นปีและหน้าที่บังคับบัญชา

๒. นักเรียนชั้นปีที่ ๑ ที่มีผลการศึกษาดี มีสิทธิ์สอบคัดเลือกไปศึกษา ในสถาบันทหารหรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศปีละ ๙ - ๑๐ ทุน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เครือรัฐออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และราชอาณาจักรสเปน

๓. ตามหลักสูตรโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กำหนดให้ นักเรียนทุกคนได้ฝึกเดินอากาศและดูงาน ณ ต่างประเทศ

รวมทั้งฝึกบินกับเครื่องบินฝึก ของกองทัพอากาศ

๔. มีโครงการแลกเปลี่ยนดูงานระหว่างโรงเรียนทหารต่างประเทศ

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

๑. ได้รับพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต

๒. ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งยศ เป็น ว่าที่เรืออากาศตรี ได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่า ๑๖,๕๕๐ บาท

๓. ผู้ที่จบหลักสูตรด้านการบิน จากโรงเรียนการบินจะได้รับเงินค่าฝ่าอันตราย เดือนละ ๑๓,๒๐๐ บาท และเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บังคับอากาศยาน เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาทเพิ่มจากเงินเดือนประจำ 

๔. ผู้ที่มีการศึกษาดีมีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกทุนกองทัพอากาศเพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ 

        
 เพิ่มเพื่อน

ประวัติโรงเรียนนายเรืออากาศ

ก่อนปี พ.ศ. 2493 กองทัพอากาศรับบุคลากรที่ผลิตจากสถาบันการศึกษาอื่นและมหาวิทยาลัยเข้าทำงานในกองทัพอากาศ ต่อมาภารกิจและกิจการของกองทัพอากาศมีมากขึ้น ประกอบกับยังไม่มีสถาบันที่จะผลิตนายทหารสัญญาบัตรของตนเอง นอกจากนี้ กองทัพ อากาศต้องการนายทหารที่มีความรู้เฉพาะสาขาวิชามากกว่าความรู้ทั่วไป จึงได้เตรียมการเริ่มตั้ง “โรงเรียนนายเรืออากาศ” เพื่อผลิตนายทหารหลักให้กับกองทัพอากาศ แต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดประกอบกับปัญหาบางประการจึง ทำให้การก่อตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศต้องล่าช้าออกไปนานนับทศวรรษ ใน พ.ศ. 2493 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ได้เสนอเสนาธิการทหารอากาศว่า นายทหารของกองทัพอากาศ ควรจะได้รับการ ศึกษา และการฝึกฝนตลอดระยะเวลาที่ รับราชการอยู่ในกองทัพอากาศ ในปีต่อมา เสนาธิการทหารอากาศได้มีคำสั่งให้กรมยุทธศึกษาทหารอากาศเตรียมโครงการเพื่อเปิดโรงเรียนนายเรืออากาศโดยละเอียดโครงการจัดตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศได้รับนโยบายและความเห็นชอบจากผู้บัญชาการทหารอากาศในขณะนั้น จึงเสนอโครงการเพื่อขอนุมัติต่อคณะรัฐบาลคณะรัฐมนตรีได้ประชุมลงมติอนุมัติ ใน พ.ศ. 2495

 

 

ข้อมูล : https://th.wikipedia.org
เวบไซท์ : https://nkrafa.rtaf.mi.th/