Postcadet กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อย 4 เหล่าทัพ โดยเฉพาะ แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
ReadyPlanet.com
dot
ทำความรู้จักโรงเรียนนายร้อยทั้ง 4 เหล่า
dot
bulletโรงเรียนเตรียมทหาร
bulletโรงเรียนนายเรือ
bulletโรงเรียนนายเรืออากาศ
bulletโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
dot
Linksไปยังโรงเรียนนายร้อย 4 เหล่าทัพ
dot
bulletนายร้อยจปร.
bulletนายเรืออากาศ
bulletนายเรือ
bulletนายร้อยตำรวจ
bulletเตรียมทหาร
bulletโรงเรียนนายร้อยจปร.
โรงเรียนเตรียมทหาร

แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร

    โรงเรียนเตรียมทหาร/Armed Forces Academies Preparatory School (รร.ตท. / AFAPS)

เป็นสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

(กองบัญชาการทหารสูงสุด เดิม)และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย

ที่เป็นศูนย์รวมเบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร เรียกว่า นักเรียนเตรียมทหาร (นตท.)

ตราประจำโรงเรียนเตรียมทหาร

เครื่องหมายจักรดาว

ความหมายของเครื่องหมายจักรดาว

 

ธง และ สี ประจำ โรงเรียนเตรียมทหาร

 

ธงประจำ โรงเรียนเตรียมทหาร

สีประจำโรงเรียนเตรียมทหารมี 4 สี ได้แก่

  สีแดง หมายถึง ทหารบก
สีน้ำเงิน หมายถึง ทหารเรือ
สีฟ้า หมายถึง ทหารอากาศ
สีเลือดหมู หมายถึง ตำรวจ

 

ตึกกองบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร

        

                   

                 การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

                       โรงเรียนเตรียมทหารมิได้เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหารด้วยตนเอง หากแต่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะเป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก โดยในแต่ละปีจะมีการกำหนดจำนวนรับนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากนั้นแต่ละเหล่าทัพจะส่งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมาเรียนรวมกันที่โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นเวลา 3 ปี 

ภายหลังจากที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมทหารแล้ว นักเรียนเตรียมหทารเหล่านี้จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพ ตามที่นักเรียนได้สมัครและผ่านการสอบคัดเลือก

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเหล่าทัพ หรือโรงเรียนนายร้อยตำรวจแล้ว นักเรียนนายร้อยเหล่านี้ จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหาร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พร้อมทั้งเข้ารับพระราชทานกระบี่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และทำงานรับใช้ประเทศชาติด้วยเกียรติ ศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจ

       ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนเตรียมทหาร เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.3 และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 17 ปี(นับพ.ศ.) เรียนรวมกันที่โรงเรียนเตรียมทหาร 3 ปี โดยภารกิจหลักคือให้ความรู้ความสามารถในวิชาการทหารตำรวจเบื้องต้น เพื่อปลูกผังคุณสมบัติการเป็นผู้นำ อุปนิสัย อัธยาศัย กำลังใจให้เข้มแข็งมั่นคง ตลอดจนเสริมสร้างพลานามัย เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนมีพื้นฐาน ความรู้ คุณสมบัติ และสมรรถภาพอันเหมาะสมที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจต่อไป
      เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 3 ตามหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมทหารแล้ว(เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต) จึงจะแยกไปศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อย โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตามเหล่าที่นักเรียนได้เลือกไว้ตั้งแต่ตอนสมัครคัดเลือก

 

 
กำหนดการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร (โดยสรุป)
 
 
 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

1. สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 ขึ้นไปหรือ เทียบเท่า และมีอายุระหว่าง 14-17 ปี บริบูรณ์ (นับเฉพาะ พ.ศ.)
2. เป็นชายโสด สัญชาติไทย โดยมีบิดา-มารดาสัญชาติไทยโดยกำเนิด
3. มีอวัยวะ รูปร่าง ท่าทาง สุขภาพสมบูรณ์เหมาะสมแก่การเป็นนายทหาร - นายตำรวจ
4. ขนาดของร่างกาย ต้องมีขนาดพิกัดความสมบูรณ์โดยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

การสอบ แบ่งออกเป็น 2 รอบ

การสอบรอบแรก (แต่ละเหล่าอาจแบ่งคะแนนไม่เท่ากัน อ้างอิง จาก การสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของ ทบ.)  

เป็นการสอบภาควิชาการ สอบ 5 วิชาหลัก เนื้อหาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ  

  • คณิตศาสตร์ (คะแนนเต็ม 250)
  • วิทยาศาสตร์ (คะแนนเต็ม 250)
  • ภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 100)
  • ภาษาไทย สังคม(คะแนนเต็ม 100)

การสอบรอบสอง

เป็นการทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย (สุขภาพจิต),การสอบพลศึกษา ,การสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา

และการตรวจร่างกาย จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาควิชาการแล้วเท่านั้น

1 . การทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

- การทดสอบความถนัด เป็นการทดสอบสมรรถภาพหรือศักยภาพพื้นฐานทางสมองของบุคคลที่มีอยู่

ซึ่งได้รับการสร้างสมมาจากประสบการณ์และการฝึกตนเองเป็นเวลานาน

จนเกิดเป็นทักษะที่พร้อมจะปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างเข้ารับการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- การทดสอบวิภาววิสัย เป็นการทดสอบสภาวะทางนามธรรมของบุคคลทางด้านคุณธรรม จริยธรรม

เช่น ทัศนคติ ความสนใจ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความกล้าหาญ ฯลฯ

2. การสอบพลศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

เป็นการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ว่ายน้ำ และกีฬา

ซึ่งประกอบด้วยสถานีทดสอบทั้งสิ้น 8 สถานี ผู้เข้าสอบจะต้องทำการสอบให้ครบทุกสถานี

ถ้าขาดสอบสถานีใดสถานีหนึ่งถือว่าสอบตกให้คัดออก

1. นั่งงอตัว

2. ยืนกระโดไกล

3. ลุกนั่ง 30 วินาที

4. วิ่งเก็บของ

5. วิ่งระยะทาง 50 เมตร

6. ดึงข้อ

7. วิ่งระยะทาง 1,000 เมตร

8. ว่ายน้ำ 50 เมตร 

3. การสัมภาษณ์ลักษณะท่วงทีวาจา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

เป็นการพิจารณาลักษณะ รูปร่าง ท่าทาง ความสมบูรณ์ของร่างกาย ความองอาจ ว่องไว ปฏิภาณไหวพริบ

และสภาพจิตใจ ตลอดจนคุณสมบัติความเหมาะสมที่ จะเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร

4. การตรวจร่างกาย (ผลการตรวจ ผ่าน, ไม่ผ่าน)

เป็นการพิจารณาตรวจสอบผู้สมัครมีอวัยวะและสุขภาพสมบูรณ์

มีความเจริญเติบโตของร่างกายสมส่วนกับอายุ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 

พิธีรับแหวนรุ่นโรงเรียนเตรียมทหาร

เพื่อเป็นนักเรียนเตรียมทหารเต็มตัว(ซะที)

 

โรงเรียนเตรียมทหารในปัจจุบัน 

      ภารกิจ มีหน้าที่ปกครอง บังคับบัญชา และให้การศึกษา อบรม ในด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษพิสัย กับวิชาทหารและวิชาตำรวจ

เพื่อให้นักเรียนเตรียมทหารเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและทัศนคติพื้นฐาน พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความก้าวหน้าทั้งในด้านความรู้

อุปนิสัย และคุณสมบัติของผู้นำหน่วย

     การจัดส่วนราชการ โรงเรียนเตรียมทหารเป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อกรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด      

แบ่งส่วนราชการออกเป็น 7 หน่วย
      อนึ่งกองวิชาทหารซึ่งเคยเป็นหน่วยขึ้นตรงของ ส่วนการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร ได้ปรับขึ้นเป็นหน่วยขึ้นตรง

ของโรงเรียนเตรียมทหารใน พ.ศ.2535 และใน พ.ศ.2542 ได้ปรับอีกครั้งหนึ่งเข้าเป็นหน่วยขึ้นตรงของกรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร

โดยให้ผู้บังคับการกรมนักเรียนเป็นผู้อำนวยการกองวิชาทหารอีกตำแหน่งหนึ่ง

     การเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร บุคคลที่รับเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร แบ่งเป็น 2 ประเภท

1. บุคคลทั่วไปที่สมัครสอบคัดเลือก(จบชั้น ม.3 )

2. นักเรียนนายสิบทหารบก ที่มีผลการเรียนดีระดับTopTen(1ใน10)ของโรงเรียนนายสิบทหารบกจากทุกเหล่าวิทยาการทั่วประเทศ

1.สิทธิประโยชน์ในช่วงเวลาการศึกษาอยู่ในโรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนนายร้อยทั้ง4เหล่าทัพ

1.1 กองทัพออกค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ที่พัก อาหาร เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ต่าง ๆรวมถึงการรักษาพยาบาลตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่

       ทั้งในโรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนนายร้อยทั้ง 4 เหล่าทัพ

1.2 สามารถเลือกเรียนในสาขาต่างๆได้เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ บริหารฯ ในโรงเรียนนายร้อยทั้ง 4 เหล่าทัพ

1.3 นักเรียนทุกคนจะได้รับเงินเดือนประจำตามแต่ละชั้นปีตั้งแต่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเตรียมทหาร

       และโรงเรียนนายร้อยทั้ง 4 เหล่าทัพ จนจบการศึกษา

1.4 นักเรียนเตรียมทหารและนักเรียนนายร้อยที่เรียนดีมี ทุนเพื่อไปศึกษาต่อในสถาบันทหารต่างประเทศ เช่น ประเทศ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฯ

1.5 มีทุนการศึกษาสนับสนุนนักเรียนเตรียมทหารและนักเรียนนายร้อยที่เรียนดี และ มีความประพฤติดีแต่มีฐานะยากจนเป็นจำนวนมาก

1.6 นักเรียนเตรียมทหารและนักเรียนนายร้อยที่มีผลการศึกษาดี มีความประพฤติดี จะได้รับแต่งตั้ง ให้ทำหน้าที่หัวหน้าห้อง(หัวหน้าตอน)

       หรือนักเรียนบังคับบัญชาและได้รับเบี้ยเลี้ยงพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนประจำเพิ่มเติมอีกด้วย

1.7 มีการจัดการดูงานต่างประเทศ และการฝึกภาคสนามของนักเรียนเตรียมทหารและนายร้อยทั้งในและต่างประเทศของเหล่าทัพต่างๆ

2. สิทธิประโยชน์เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทั้ง 4 เหล่า

2.1 ได้รับพระราชทานกระบี่จากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

2.2 ได้รับปริญญาบัตรในสาขาวิชาต่างๆตามแต่เหล่าทัพเช่น วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์บัณฑิต ฯ

2.3 ได้รับการบรรจุเป็นนายทหาร-นายตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร และจะได้รับเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆตามชั้นยศ

2.4 นักเรียนนายร้อยผู้ที่มีการศึกษาดี มีสิทธิ์สอบคัดเลือกไปศึกษาในระดับปริญญาโท ถึง ปริญญาโท-เอก ณ ต่างประเทศ

      โดย ทุนของแต่ละเหล่าทัพในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

2.5 มีงานทำแน่นอน และเป็นอาชีพที่มั่นคงที่สุดในปัจจุบัน

 
 
แผนที่และการเดินทางไปโรงเรียนเตรียมทหาร
 
ที่อยู่โรงเรียนเตรียมทหาร : เลขที่ 9 หมู่ 10 ต.ศรีกระอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
 

สนใจสมัครเรียนกวดวิชาเพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร แอ้ดไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกวดวิชาเพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร : https://www.postcadet.com

เพลงประจำ โรงเรียนเตรียมทหาร

เพลงจักรดาว

เพลงมาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร

เพลงจักรดาวอาลัย

เพลงรำวงเตรียมทหาร

ข้อมูล :http://th.wikipedia.org , http://www.afaps.ac.th

เวบไซท์ : http://www.afaps.ac.th