Postcadet กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อย 4 เหล่าทัพ โดยเฉพาะ แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
ReadyPlanet.com
dot
ประกาศผลสอบเตรียมทหาร2566
dot
bulletนายเรืออากาศ ทหารอากาศ
bulletนายเรือ ทหารเรือ
bulletนายร้อยตำรวจ ตำรวจ
bulletนายร้อยจปร. ทหารบก
dot
การสอบเตรียมทหารปี2566(สอบไปแล้ว)
dot
bulletเตรียมทหาร_ทหารอากาศ
bulletเตรียมทหาร_ทหารเรือ
bulletเตรียมทหาร_ตำรวจ
bulletเตรียมทหาร_ทหารบก
dot
โรงเรียนนายร้อยทั้ง 4 เหล่า และ โรงเรียนเตรียมทหาร คืออะไร
dot
bulletโรงเรียนเตรียมทหารคืออะไร
bulletโรงเรียนนายร้อย จปร.
bulletโรงเรียนนายเรือ
bulletโรงเรียนนายเรืออากาศ
bulletโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
โรงเรียนเตรียมทหารคืออะไร

แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร

เพิ่มเพื่อน

โรงเรียนเตรียมทหาร

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

กองบัญชาการกองทัพไทย

เป็นโรงเรียนทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหม

มีภารกิจในการให้การศึกษา

แก่นักเรียนเตรียมทหาร

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

มีระยะเวลาการศึกษา ๒ ปี

ให้การฝึกศึกษาอบรมนักเรียนเตรียมทหาร

ในด้านพุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา

กับวิชาทหารและวิชาตำรวจ

เพื่อให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ

และทัศนคติพื้นฐาน

พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง

ให้เป็นผู้ที่มีความก้าวหน้า

ทั้งในด้านความรู้

อุปนิสัยและคุณสมบัติของผู้นำหน่วย

อันเหมาะสมที่จะเข้ารับการศึกษาต่อใน

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

และโรงเรียนนายร้อยตำรวจต่อไป

โรงเรียนเตรียมทหาร  

Armed Forces Academies Preparatory School

(รร.ตท. / AFAPS) 

เป็นสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.5-ม.6) 

เป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย 

ที่เป็นศูนย์รวมเบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อใน  

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ

และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 

ผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร  

เรียกว่า

นักเรียนเตรียมทหาร (นตท.)

 

ตราประจำโรงเรียนเตรียมทหาร

เครื่องหมายจักรดาว

ความหมายของเครื่องหมายจักรดาว

  ตึกกองบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร

        

                   

                                  การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

 โรงเรียนเตรียมทหาร

มิได้เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก

นักเรียนเตรียมทหารด้วยตนเอง

หากแต่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ

และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

จะเป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก

โดยในแต่ละปีจะมีการกำหนด

จำนวนรับนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของ

กองทัพบก กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จากนั้นแต่ละเหล่าทัพ

จะส่งผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

มาเรียนรวมกันที่โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นเวลา 2 ปี 

ภายหลังจากที่สำเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมทหารแล้ว

นักเรียนเตรียมหทารเหล่านี้

จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพ

ตามที่นักเรียนได้สมัครและ

ผ่านการสอบคัดเลือกอัตโนมัติไม่ต้องสอบอีก

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเหล่าทัพ

หรือโรงเรียนนายร้อยตำรวจแล้ว

นักเรียนนายร้อยเหล่านี้

จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหาร

และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร

พร้อมทั้งเข้ารับพระราชทานกระบี่

จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

และทำงานรับใช้ประเทศชาติ

ด้วยเกียรติ ศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจ

       ปัจจุบัน โรงเรียนเตรียมทหาร

เปิดรับสมัครนักเรียนชายชั้น ม.4 ขึ้นไป

อายุไม่เกิน 16-18 ปี (นับพ.ศ.)

เรียนรวมกันที่โรงเรียนเตรียมทหาร 2 ปี

โดยภารกิจหลักคือ

ให้ความรู้ความสามารถ

ในวิชาการทหารตำรวจเบื้องต้น

เพื่อปลูกผังคุณสมบัติการเป็นผู้นำ

อุปนิสัย อัธยาศัย กำลังใจให้เข้มแข็งมั่นคง

ตลอดจนเสริมสร้างพลานามัย

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนมีพื้นฐาน

ความรู้ คุณสมบัติ และสมรรถภาพอันเหมาะสม

ที่จะเข้ารับการศึกษาต่อใน

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนนายเรือ

และโรงเรียนนายร้อยตำรวจต่อไป
      เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 2

ตามหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมทหารแล้ว

(เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต)

จึงจะแยกไปศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ตามเหล่าที่นักเรียนได้เลือกไว้

ตั้งแต่ตอนสมัครคัดเลือก  

กำหนดการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร (โดยสรุป)

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

1. กำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้น ม.4 ขึ้นไป

หรือ เทียบเท่า

และมีอายุระหว่าง 16-18 ปี บริบูรณ์ (นับเฉพาะ พ.ศ.) 

2. เป็นชายโสด สัญชาติไทย

โดยมีบิดา-มารดาสัญชาติไทยโดยกำเนิด

3. มีอวัยวะ รูปร่าง ท่าทาง สุขภาพสมบูรณ์

เหมาะสมแก่การเป็นนายทหาร - นายตำรวจ

4. ขนาดของร่างกาย ต้องมีขนาดพิกัด

ความสมบูรณ์โดยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

การสอบ แบ่งออกเป็น 2 รอบ

ถ้าไม่ผ่านรอบแรกจะไม่ได้สอบรอบ 2

การสอบรอบแรก(วิชาการ)

  เป็นการสอบภาควิชาการ สอบ 5 วิชาหลัก

เนื้อหาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ ม.4

ถ้าไม่ผ่านรอบแรกจะไม่ได้สอบรอบ 2

การสอบรอบ 2

เป็นการทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย (สุขภาพจิต),

การสอบพลศึกษา ,การสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา

และการตรวจร่างกาย จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาควิชาการแล้วเท่านั้น

1 . การทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย

- การทดสอบความถนัด เป็นการทดสอบสมรรถภาพ

หรือศักยภาพพื้นฐานทางสมองของบุคคลที่มีอยู่

ซึ่งได้รับการสร้างสมมาจากประสบการณ์และการฝึกตนเองเป็นเวลานาน

จนเกิดเป็นทักษะที่พร้อมจะปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ

ระหว่างเข้ารับการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- การทดสอบวิภาววิสัย เป็นการทดสอบสภาวะ

ทางนามธรรมของบุคคลทางด้านคุณธรรม จริยธรรม

เช่น ทัศนคติ ความสนใจ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความกล้าหาญ ฯลฯ

2. การสอบพลศึกษา

เป็นการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ว่ายน้ำ และกีฬา

ซึ่งประกอบด้วยสถานีทดสอบทั้งสิ้น 8 สถานี

ผู้เข้าสอบจะต้องทำการสอบให้ครบทุกสถานี

ถ้าขาดสอบสถานีใดสถานีหนึ่งถือว่าสอบตกให้คัดออก

- นั่งงอตัว

- ยืนกระโดไกล

- ลุกนั่ง 30 วินาที

- วิ่งเก็บของ

- วิ่งระยะทาง 50 เมตร

- ดึงข้อ

- วิ่งระยะทาง 1,000 เมตร 

- ว่ายน้ำ 50 เมตร

3. การสัมภาษณ์ลักษณะท่วงทีวาจา

เป็นการพิจารณาลักษณะ รูปร่าง ท่าทาง

ความสมบูรณ์ของร่างกาย ความองอาจ ว่องไว ปฏิภาณไหวพริบ

และสภาพจิตใจ ตลอดจนคุณสมบัติความเหมาะสมที่ จะเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร

4. การตรวจร่างกาย (ผลการตรวจ ผ่าน, ไม่ผ่าน)

เป็นการพิจารณาตรวจสอบผู้สมัครมีอวัยวะและสุขภาพสมบูรณ์ 

มีความเจริญเติบโตของร่างกายสมส่วนกับอายุ

ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 

พิธีรับแหวนรุ่นโรงเรียนเตรียมทหาร

เพื่อเป็นนักเรียนเตรียมทหารเต็มตัว(ซะที)

 

 

โรงเรียนเตรียมทหารในปัจจุบัน 

ภารกิจ มีหน้าที่ปกครอง บังคับบัญชา และให้การศึกษา

อบรม ในด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษพิสัย กับวิชาทหารและวิชาตำรวจ

 

  

เพื่อให้นักเรียนเตรียมทหาร

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและทัศนคติพื้นฐาน 

พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง

ให้เป็นผู้ที่มีความก้าวหน้าทั้งในด้านความรู้

อุปนิสัย และคุณสมบัติของผู้นำหน่วย

     การเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

บุคคลที่รับเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร

แบ่งเป็น 2 ประเภท

1. บุคคลทั่วไปที่สมัครสอบคัดเลือก(จบชั้น ม.4 ) 

2. นักเรียนนายสิบทหารบก

ที่มีผลการเรียนดีระดับTopTen(1ใน10)

ของโรงเรียนนายสิบทหารบก

จากทุกเหล่าวิทยาการทั่วประเทศ

 

  

      1.สิทธิประโยชน์ในช่วงเวลาการศึกษาอยู่ 

ในโรงเรียนเตรียมทหาร

และโรงเรียนนายร้อยทั้ง4เหล่าทัพ

 

1.1 กองทัพออกค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ที่พัก อาหาร

เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ต่าง ๆ

รวมถึงการรักษาพยาบาลตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่

ทั้งในโรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนนายร้อยทั้ง 4 เหล่าทัพ

1.2 สามารถเลือกเรียนในสาขาต่างๆ

ได้เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ บริหารฯ

ในโรงเรียนนายร้อยทั้ง 4 เหล่าทัพ

1.3 นักเรียนทุกคนจะได้รับเงินเดือนประจำตามแต่ละชั้นปีตั้งแต่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเตรียมทหาร

และโรงเรียนนายร้อยทั้ง 4 เหล่าทัพ จนจบการศึกษา

1.4 นักเรียนเตรียมทหารและนักเรียนนายร้อยที่เรียนดีมี

ทุนเพื่อไปศึกษาต่อในสถาบันทหารต่างประเทศ

เช่น ประเทศ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ฯ

1.5 มีทุนการศึกษาสนับสนุน

นักเรียนเตรียมทหารและนักเรียนนายร้อยที่เรียนดี

และ มีความประพฤติดีแต่มีฐานะยากจนเป็นจำนวนมาก

1.6 นักเรียนเตรียมทหารและนักเรียนนายร้อย

ที่มีผลการศึกษาดี มีความประพฤติดี

จะได้รับแต่งตั้ง ให้ทำหน้าที่หัวหน้าห้อง(หัวหน้าตอน)

หรือนักเรียนบังคับบัญชาและได้รับเบี้ยเลี้ยงพิเศษ

นอกเหนือจากเงินเดือนประจำเพิ่มเติมอีกด้วย

1.7 มีการจัดการดูงานและการฝึกภาคสนาม

ของนักเรียนเตรียมทหารและนายร้อย

ทั้งในและต่างประเทศของเหล่าทัพต่างๆ

 

 

2. สิทธิประโยชน์เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทั้ง 4 เหล่า

2.1 ได้รับพระราชทานกระบี่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

2.2 ได้รับปริญญาบัตรในสาขาวิชาต่างๆตามแต่เหล่าทัพ

เช่น วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์บัณฑิต ฯ

2.3 ได้รับการบรรจุเป็นนายทหาร-นายตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร

และจะได้รับเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ตามชั้นยศ

2.4 นักเรียนนายร้อยผู้ที่มีการศึกษาดี

มีสิทธิ์สอบคัดเลือกไปศึกษาในระดับปริญญาโท ถึง ปริญญาโท-เอก ณ ต่างประเทศ

โดย ทุนของแต่ละเหล่าทัพในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

2.5 มีงานทำแน่นอน และเป็นอาชีพที่มั่นคงที่สุดในปัจจุบัน

 

เพิ่มเพื่อน 
 

แผนที่และการเดินทางไปโรงเรียนเตรียมทหาร

 

ที่อยู่โรงเรียนเตรียมทหาร :

เลขที่ 9 หมู่ 10 ต.ศรีกระอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110

 

เพิ่มเพื่อน

ที่มาข้อมูล :https://th.wikipedia.org , https://www.afaps.ac.th