Postcadet กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อย 4 เหล่าทัพ โดยเฉพาะ โรงเรียนเตรียมทหาร
ReadyPlanet.com
dot
สอบเตรียมทหาร2567ตามวันสอบ
dot
bulletสอบเตรียมทหาร (นายเรืออากาศ)
bulletสอบเตรียมทหาร (นายเรือ)
bulletสอบเตรียมทหาร (นายร้อยจปร.)
bulletสอบเตรียมทหาร (นายร้อยตำรวจ)
dot
โรงเรียนเตรียมทหาร คืออะไร
dot
bulletโรงเรียนเตรียมทหาร
bulletโรงเรียนนายร้อย จปร.
bulletโรงเรียนนายเรือ
bulletโรงเรียนนายเรืออากาศ
bulletโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
dot
คุณสมบัติผู้สอบโรงเรียนเตรียมทหาร
dot
bulletเตรียมทหาร เหล่าทหารบก
bulletเตรียมทหารเหล่าทหารเรือ
bulletเตรียมทหาร เหล่าทหารอากาศ
bulletเตรียมทหาร เหล่าตำรวจ
dot
ประกาศผลสอบเตรียมทหาร66ปีที่แล้ว
dot
bulletเตรียมทหาร (นายร้อยจปร.)
bulletเตรียมทหาร (นายเรือ)
bulletเตรียมทหาร (นายเรืออากาศ)
bulletเตรียมทหาร (นายร้อยตำรวจ)
โรงเรียนเตรียมทหาร

แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร

เพิ่มเพื่อน

   โรงเรียนเตรียมทหาร 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

(รร.ตท.สปท.บก.ทท.) 

เป็นโรงเรียนทหารระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.5-ม.6)

ในสังกัดกระทรวงกลาโหม 

มีภารกิจในการให้การศึกษาแก่นักเรียนเตรียมทหาร

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี (ม.5-ม.6)

โดยมีการสอนภาควิชาการเหมือนนักเรียน ม.5-ม.6

ในสายสามัญทั่วไป (เน้นสายวิทย์-คณิต)

โดยจะเพิ่มรายวิชาการทหาร-ตำรวจเบื้องต้น

และเน้นเรื่องการฝึกฝนระเบียบวินัย

และสมรรถนะร่างกายให้ปรับสภาพให้พร้อม

และเหมาะสมที่จะเข้ารับการศึกษาต่อใน 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 

โรงเรียนนายเรือ, 

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

และ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ต่อไป

                          โรงเรียนเตรียมทหาร Armed Forces Academies Preparatory School (รร.ตท. / AFAPS) 

เป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย 

ที่เป็นศูนย์รวมเบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อใน

 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 โรงเรียนนายเรือ

 โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

และ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 

โดยผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร 

เรียกว่า 

นักเรียนเตรียมทหาร (นตท.)

 

  ตึกกองบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร

        

                   

การรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร

        โรงเรียนเตรียมทหารมิได้เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหารด้วยตนเอง 

แต่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

โรงเรียนนายเรือ 

โรงเรียนนายเรืออากาศ 

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 

จะเป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก 

โดยในแต่ละปีจะมีการกำหนดจำนวน

รับนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของโรงเรียนนายร้อยแต่ละเหล่าทัพ

 กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

จากนั้นเมื่อผ่านการสอบคัดเลือกของโรงเรียนนายร้อยแต่ละเหล่าทัพแล้ว

โรงเรียนนายร้อยทั้ง 4 เหล่าทัพ

จะส่งผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มาเรียนรวมกันที่ โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นเวลา 2 ปี 

ภายหลังจากที่สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมทหารแล้ว 

นักเรียนเตรียมทหารเหล่านี้

 จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยแต่ละเหล่าทัพ

 ตามที่นักเรียนได้สมัครและผ่านการสอบคัดเลือกอัตโนมัติไม่ต้องสอบอีก

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเหล่าทัพ หรือโรงเรียนนายร้อยตำรวจแล้ว

 นักเรียนนายร้อย เหล่านี้ 

จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี) 

และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร (ร้อยตำรวจตรี)

พร้อมทั้งเข้ารับพระราชทานกระบี่ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 และทำงานรับใช้ประเทศชาติ ด้วยเกียรติ ศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจ

       ปัจจุบัน โรงเรียนเตรียมทหาร

เปิดรับสมัครนักเรียนชายชั้น ม.4 ขึ้นไป

อายุไม่เกิน 16-18 ปี (นับพ.ศ.)

เรียนรวมกันที่โรงเรียนเตรียมทหาร 2 ปี

โดยภารกิจหลักคือ

ให้ความรู้ความสามารถ

ในวิชาการทหารตำรวจเบื้องต้น

เพื่อปลูกผังคุณสมบัติการเป็นผู้นำ

อุปนิสัย อัธยาศัย กำลังใจให้เข้มแข็งมั่นคง

ตลอดจนเสริมสร้างพลานามัย

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนมีพื้นฐาน

ความรู้ คุณสมบัติ และสมรรถภาพอันเหมาะสม

ที่จะเข้ารับการศึกษาต่อใน

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนนายเรือ

และโรงเรียนนายร้อยตำรวจต่อไป
      เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 2

ตามหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมทหารแล้ว

(เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต)

จึงจะแยกไปศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ตามเหล่าที่นักเรียนได้เลือกไว้

ตั้งแต่ตอนสมัครคัดเลือก  

กำหนดการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

ปีการศึกษา 2567 (โดยสรุป)

คุณสมบัติหลักๆ

ของผู้สมัครสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

ปีการศึกษา 2567

1. กำลังศึกษาชั้น ม.4 ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า

2. เกิด พ.ศ. 2549 - 2551 มีอายุระหว่าง 16-18 ปี บริบูรณ์ (นับเฉพาะ พ.ศ.) 

3. เป็นนักเรียนชายโสด สัญชาติไทย

โดยมีบิดา-มารดาสัญชาติไทยโดยกำเนิด

4. มีอวัยวะ รูปร่าง ท่าทาง สุขภาพสมบูรณ์

เหมาะสมแก่การเป็นนายทหาร - นายตำรวจ

5. ขนาดของร่างกาย ต้องมีขนาดพิกัด

ความสมบูรณ์โดยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

การสอบ แบ่งออกเป็น 2 รอบ

ถ้าไม่ผ่านรอบแรกจะไม่ได้สอบรอบ 2

การสอบรอบแรก(วิชาการ)

  เป็นการสอบภาควิชาการ สอบ 5 วิชาหลัก

(คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม)

เนื้อหาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ ม.4

ถ้าไม่ผ่านรอบแรกจะไม่ได้สอบรอบ 2

การสอบรอบ 2

เป็นการทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย (สุขภาพจิต),

การสอบพลศึกษา ,การสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา

และการตรวจร่างกาย จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาควิชาการแล้วเท่านั้น

1 . การทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย

- การทดสอบความถนัด เป็นการทดสอบสมรรถภาพ

หรือศักยภาพพื้นฐานทางสมองของบุคคลที่มีอยู่

ซึ่งได้รับการสร้างสมมาจากประสบการณ์และการฝึกตนเองเป็นเวลานาน

จนเกิดเป็นทักษะที่พร้อมจะปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ

ระหว่างเข้ารับการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- การทดสอบวิภาววิสัย เป็นการทดสอบสภาวะ

ทางนามธรรมของบุคคลทางด้านคุณธรรม จริยธรรม

เช่น ทัศนคติ ความสนใจ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความกล้าหาญ ฯลฯ

2. การสอบพลศึกษา

เป็นการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ว่ายน้ำ และกีฬา

ซึ่งประกอบด้วยสถานีทดสอบทั้งสิ้น 8 สถานี

ผู้เข้าสอบจะต้องทำการสอบให้ครบทุกสถานี

ถ้าขาดสอบสถานีใดสถานีหนึ่งถือว่าสอบตกให้คัดออก

- นั่งงอตัว

- ยืนกระโดไกล

- ลุกนั่ง 30 วินาที

- วิ่งเก็บของ

- วิ่งระยะทาง 50 เมตร

- ดึงข้อ

- วิ่งระยะทาง 1,000 เมตร 

- ว่ายน้ำ 50 เมตร

3. การสัมภาษณ์ลักษณะท่วงทีวาจา

เป็นการพิจารณาลักษณะ รูปร่าง ท่าทาง

ความสมบูรณ์ของร่างกาย ความองอาจ ว่องไว ปฏิภาณไหวพริบ

และสภาพจิตใจ ตลอดจนคุณสมบัติความเหมาะสมที่ จะเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร

4. การตรวจร่างกาย (ผลการตรวจ ผ่าน, ไม่ผ่าน)

เป็นการพิจารณาตรวจสอบผู้สมัครมีอวัยวะและสุขภาพสมบูรณ์ 

มีความเจริญเติบโตของร่างกายสมส่วนกับอายุ

ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 

พิธีรับแหวนรุ่นโรงเรียนเตรียมทหาร

เพื่อเป็นนักเรียนเตรียมทหารเต็มตัว(ซะที)

 

 

โรงเรียนเตรียมทหารในปัจจุบัน 

ภารกิจ มีหน้าที่ปกครอง บังคับบัญชา และให้การศึกษา

อบรม ในด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษพิสัย กับวิชาทหารและวิชาตำรวจ

 

  

เพื่อให้นักเรียนเตรียมทหาร

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและทัศนคติพื้นฐาน 

พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง

ให้เป็นผู้ที่มีความก้าวหน้าทั้งในด้านความรู้

อุปนิสัย และคุณสมบัติของผู้นำหน่วย

     การเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

บุคคลที่รับเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร

แบ่งเป็น 2 ประเภท

1. บุคคลทั่วไปที่สมัครสอบคัดเลือก(จบชั้น ม.4 ) 

2. นักเรียนนายสิบทหารบก

ที่มีผลการเรียนดีระดับTopTen(1ใน10)

ของโรงเรียนนายสิบทหารบก

จากทุกเหล่าวิทยาการทั่วประเทศ

 

  

      1.สิทธิประโยชน์ในช่วงเวลาการศึกษาอยู่ 

ในโรงเรียนเตรียมทหาร

และโรงเรียนนายร้อยทั้ง4เหล่าทัพ

 

1.1 กองทัพออกค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ที่พัก อาหาร

เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ต่าง ๆ

รวมถึงการรักษาพยาบาลตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่

ทั้งในโรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนนายร้อยทั้ง 4 เหล่าทัพ

1.2 สามารถเลือกเรียนในสาขาต่างๆ

ได้เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ บริหารฯ

ในโรงเรียนนายร้อยทั้ง 4 เหล่าทัพ

1.3 นักเรียนทุกคนจะได้รับเงินเดือนประจำตามแต่ละชั้นปีตั้งแต่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเตรียมทหาร

และโรงเรียนนายร้อยทั้ง 4 เหล่าทัพ จนจบการศึกษา

1.4 นักเรียนเตรียมทหารและนักเรียนนายร้อยที่เรียนดีมี

ทุนเพื่อไปศึกษาต่อในสถาบันทหารต่างประเทศ

เช่น ประเทศ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ฯ

1.5 มีทุนการศึกษาสนับสนุน

นักเรียนเตรียมทหารและนักเรียนนายร้อยที่เรียนดี

และ มีความประพฤติดีแต่มีฐานะยากจนเป็นจำนวนมาก

1.6 นักเรียนเตรียมทหารและนักเรียนนายร้อย

ที่มีผลการศึกษาดี มีความประพฤติดี

จะได้รับแต่งตั้ง ให้ทำหน้าที่หัวหน้าห้อง(หัวหน้าตอน)

หรือนักเรียนบังคับบัญชาและได้รับเบี้ยเลี้ยงพิเศษ

นอกเหนือจากเงินเดือนประจำเพิ่มเติมอีกด้วย

1.7 มีการจัดการดูงานและการฝึกภาคสนาม

ของนักเรียนเตรียมทหารและนายร้อย

ทั้งในและต่างประเทศของเหล่าทัพต่างๆ

 

 

2. สิทธิประโยชน์เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทั้ง 4 เหล่า

2.1 ได้รับพระราชทานกระบี่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

2.2 ได้รับปริญญาบัตรในสาขาวิชาต่างๆตามแต่เหล่าทัพ

เช่น วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์บัณฑิต ฯ

2.3 ได้รับการบรรจุเป็นนายทหาร-นายตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร

และจะได้รับเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ตามชั้นยศ

2.4 นักเรียนนายร้อยผู้ที่มีการศึกษาดี

มีสิทธิ์สอบคัดเลือกไปศึกษาในระดับปริญญาโท ถึง ปริญญาโท-เอก ณ ต่างประเทศ

โดย ทุนของแต่ละเหล่าทัพในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

2.5 มีงานทำแน่นอน และเป็นอาชีพที่มั่นคงที่สุดในปัจจุบัน

 

เพิ่มเพื่อน 
 

แผนที่และการเดินทางไปโรงเรียนเตรียมทหาร

 

ที่อยู่โรงเรียนเตรียมทหาร :

 

เลขที่ 9 หมู่ 10 ต.ศรีกระอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110

 

 

 

เพิ่มเพื่อน

ที่มาข้อมูล :https://th.wikipedia.org , https://www.afaps.ac.th